Sjukstugan i Jyamrung

Sjukstugan i Jyamrung servar ungefär 10 000 personer. När Tuki Nepal startade den 2011 fanns inga andra sjukstugor i området. Nu finns det flera statliga sjukstugor.

Många patienter kommer dock till Jyamrungs sjukstuga trots att de har närmare till en statlig sjukstuga. Det beror på att man i Jyamrung har satsat på att ha bättre service än i de statliga sjukstugorna. Såväl personalens utbildningsnivå som tillgång till fler mediciner gör att man ofta väljer att besöka Jyamrungs sjukstuga. Även de särskilda projekt och healthcamps som genomförts vid sjukstugan har lockat folk som bor långt iväg.

 

HYGIEN OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD

Personalen i Jyamrungs sjukstuga har under åren jobbat hårt med hygien och förebyggande hälsovård – något de statliga sjukstugorna inte gör. Detta beror mycket på de “healthcamps” som Tuki Nepal genomfört vid sjukstugan.

Dessa har haft som syfte att utbilda personalen inom så många områden som möjligt – men med fokus på hygien och förebyggande hälsovård. Svenska läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter har genomfört dessa healthcamps tillsammans med personalen vid sjukstugan. Det har varit olika tema på healthcampen som barn- och skolhälsovård och kvinnosjukdomar och man har utgått från de patienter man undersökt och behandlat under campen.

 

MÅNGA OLIKA SORTERS MEDICINER.

Många bybor har besökt läkare i Kathmandu för sina sjukdomar och då fått medicin som inte går att få tag i ute på landsbygden. De statliga sjukstugorna har 32 olika sorters mediciner att använda till allt som kan uppkomma. Apoteken i området har endast de vanligast förekommande medicinerna. Därför har sjukstugan i Jyamrung satsat på att ta hem de mediciner som byborna fått utskrivna av läkare. Det innebär att patienterna besparas en resa till Kathmandu varje gång de ska hämta ut medicin. En resa som kräver en övernattning i huvudstaden. Denna service är mycket uppskattad av byborna men kostar sjukstugan en del.

 

SKOLHÄLSOVÅRD 

Varje år undersöks barnen i de två närmaste skolorna av en läkare. De första åren gjordes detta i samband med de healthcamps med svenska läkare i samarbete med sjukstugans personal. Nu är det personalen vid sjukstugan som arrangerar detta med hjälp av en inhyrd läkare från grannstaden. Dessa hälsoundersökningar av skolbarnen har lett till att man upptäckt sjukdomar eller missförhållanden i barnens liv och Tuki Nepals sjukfond har kunnat finansiera behandling på hos läkare eller på sjukhus. Man har också hittat de barn som lider av undernäring och kunnat hjälpa dessa familjer. Men hälsoundersökningarna har också inneburit ett ökat samarbete mellan skolans och sjukstugans personal – något som betytt att information om t ex Covid-19 har kunnat ges till skolbarnen av utbildad personal.

 

FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE

Information och handledning kring hälsofrågor har under åren som sjukstugan varit igång, blivit allt viktigare. Att informera skolbarnen och lärarna om viktiga hälsofrågor innebär att i stort sett alla familjer får ta del av informationen. De många kvinnogrupper som är involverade i mikrofinansiering är en annan viktig del att sprida hälsoupplysning till. Dessa grupper omfattar i stort sett alla kvinnor i området och en eftermiddag med hygieninformation får därför mycket snabb och stor spridning bland familjerna i området. 

 

TANDLÄKARPROJEKT FÖR SKOLBARN

Sedan 2014 har Tuki Nepal drivit ett tandhälsoprojekt för skolbarnen i två skolor. Man har hyrt in ett team av nepalesiska tandläkare och tandhygienister som en gång om året har besökt Jyamrungskolan och grannskolan för att undersöka alla skolbarn och lära dem borsta sina tänder. Man har också gjort enklare behandlingar av barnens tänder men skickat svårare fall till tandläkare i Kathmandu. Tandläkarna, som varit i stort sett desamma under hela perioden, har rapporterat efter varje camp och säger, nu efter snart 10 år att tandstatusen för skolbarnen har blivit mycket bättre – främst p g a tandborstning har blivit en daglig del av barnens liv. 

 

COVID-19

Sjukstugans personal har varit mycket aktiv under Covid-19 pandemin och tagit initiativ till att under en månads tid åka runt i en bil till 14 byar i området för att informera om hur man bäst undviker smittspridning men att man inte behöver gömma sig hemma i husen för att undgå att bli smittad. Under denna “mobile camp” tog man också hand om sjuka personer, testade och vaccinerade byborna mot Covid-19. Området har klarat sig mycket bra under pandemin med endast ett par dödsfall och ingen stor spridning av sjukdomen.

 

Sjukstugan i Jyamrung har startats av Tuki Nepal i samarbete med Rotary Tegnér i Växjö och Johan Markensten. Tuki Nepal har sedan starten drivit sjukstugan med hjälp av företagssponsorer och sjukfaddrar. Planen för framtiden är att överföra driften av sjukstugan till distriktsregeringen men att fortsätta jobba med projekt som tandvård, hälsoundersökningar av skolbarn och healthcamper.

Sjukstugefadder: 125:-/ mån eller 1500:-/ år om du vill betala hela avgiften på en gång. Skriv sjukfadder på inbetalningen.

SWISH: 123 900 5042    BG: 900-5042